Intermediêre en Seniorfase

Akademie by Laerskool Laeveld word met entoesiasme aangepak, terwyl ‘n gesonde kultuur van prestasie in ons skoolgemeenkskap gekweek word. ‘n Geheelkindontwikkelingsfokus verseker dat ons leerlinge se denkvaardighede ten opsigte van probleemoplossings-strategieë asook kreatiewe en emosionele intellegensie behoorlik ontwikkel word. Laerskool Laeveld beskik oor toegewyde vakkundiges wat slaggereed is om ons jeug deur middel van hoë gehalte onderrig en ondersteuning tot die beste weergawe van hulself te vorm.  Tegnologie in die klaskamers met ‘n verskeidenheid hulpbronne en die vereenselwiging met die nuutste onderrigmetodes maak dit vir ons moontlik om by die leerstyl van elke leerling aan te pas. Akademie is ons kernbesigheid en hier streef ons na uitnemendheid!

 • Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede (Een vak met drie afdelings wat afsonderlik onderrig word: Persoonlike- en Sosiale Welstand, Skeppende Kuns en Liggaamlike Opvoeding).
 • Sosiale Wetenskappe (Een vak met twee afdelings wat afsonderlik onderrig word: Geografie en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Rekenaarvaardighede
 • Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering (Teorie en Liggaamlike Opvoeding). *Liggaamlike opvoeding word deur ‘n geregistreede biokenetikus aangebied.
 • Sosiale Wetenskappe (Geografie en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Skeppende Kunste
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Rekenaarvaardighede

Akademie by Laerskool Laeveld word met entoesiasme aangepak, terwyl ‘n gesonde kultuur van prestasie in ons skoolgemeenkskap gekweek word. ‘n Geheelkindontwikkelingsfokus verseker dat ons leerlinge se denkvaardighede ten opsigte van probleemoplossings-strategieë asook kreatiewe en emosioneleintellegensie behoorlik ontwikkel word. Laeveld beskik oor toegewyde vakkundiges wat slaggereed is om ons jeug deur middel van hoë gehalte onderrig en ondersteuning tot die beste weergawe van hulself te vorm.  Tegnologie in die klaskamers met ‘n verskeidenheid hulpbronne en die vereenselwiging met die nuutste onderrigmetodes maak dit vir ons moontlik om by die onderrigstyd van elke leerling aan te pas. Akademie is ons kernbesigheid en hier streef ons na uitnemendheid!

 • Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede (Een vak met drie afdelings wat afsonderlik onderrig word: Persoonlike- en Sosiale Welstand, Skeppende Kuns en Liggaamlike Opvoeding).
 • Sosiale Wetenskappe (Een vak met twee afdelings wat afsonderlik onderrig word. Geografie en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering (Teorie en Liggaamlike Opvoeding).
 • Sosiale Wetenskappe (Geografie en Geskiedenis)
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Skeppende Kunste
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Insig en Inligting

Assessering

Die graad 4-7 assesseringsprogramme bevat al die vakke se onderskeie assesseringsgeleenthede asook datums waarop dit plaasvind.

Assesserings word op ‘n sorgsame wyse opgestel om sodoende aan die verskillende kognitiewe vlakke te voldoen en leerlinge vir die volgende graad voor te berei.

Vorderingsverslae

Vorderingsverslae word aan die einde van elke kwartaal per e-pos aan ouers gestuur. Enige navrae of besprekings rondom die vordering van ‘n leerling word op die volgende oueraand bespreek.

Ouers word versoek om hul persoonlike inligting (soos e-pos adresse) gereeld by die skool op te dateer.

Kommunikasie en Oueraande

Ons ouergemeenskap word deurlopend op hoogte gehou van verwikkelinge by die skool.  Doeltreffende kommunikasie vind gedurende die kwartaal d.m.v formele afsprake, telefoonoproepe, e-posse en oueraande plaas.

Oueraande word as volg geskeduleer nadat leerlinge rapporte ontvang het:

Kwartaal 1: Inligtingsessie en gesprekke (almal welkom).

Kwartaal 2 & 3: Vyf minute afsprake word vooraf deur of die ouer of die leerkrag geskeduleer om sodoende enige bekommernisse aan te spreek.

Kwartaal 4: Slegs op uitnodiging van die leerkrag.

Ouergemeenskap se rol

Ouergemeenskap se rol as vennoot in ons leerlinge se opvoedig:

 • Kontroleer daagliks u kind se werkboeke en vordering.
 • Bestudeer die kwartaallikse assesseringsprogram en wees bewus van u kind se assessering. Vra u kind om die assesering na die tyd te sien en teken dit asb.
 • Help die leerkrag deur u kind aan te spreek oor sy / haar verantwoordelikheid t.o.v akademiese vordering, indien nodig.
 • Maak kontak met ons indien u enige bekommernis het of persoonlike uitdagings ervaar, wat ‘n invloed op u kind se welstand kan hê.

Skoolfonds

R1,474.00 per maand x 11 maande

Vooruitbetaalbaar teen die 5de van elke maand. Eerste paaiement betaalbaar teen 5 Jan 2024. R16,215.00 per leerling per jaar.(Indien die volle bedrag vereffen word voor 1 Februarie 2024 kwalifiseer u vir 'n 5% korting.)

Skooluniform